Location

Tahir Medical Center Hospital, Dhora ji Society, Bahadurabad, Karachi


Services of Tahir Medical Center Hospital

Loader

Doctors onboard

Loader