Thq Hospital

Thq Hospital, Darya Khan-Kallur Kot Road, Darya Khan, Bhakkar