Sindh Government Hospital Korangi

Sindh Government Hospital Korangi, Landhi Road, Sector 35 E, Landhi, Karachi