Dr Saif Ur Rahman Clinic, Bahawalpur

House 28-C, Lane 4