Ijaz Medical Centre, Bhakkar

Bismillah Chowk, Bhakkar-Jhang Rd, Sarai Muhajir