Al-Karim Family Care Hospital, Dera Ghazi Khan

DHQ Teaching Hospital, near KFC Hotel Balakh Sarwar City, Fareed Abad BLOCK 18, D G Khan