Aga Khan University Hospital Medical Centre (Rashid Minhas), Karachi

Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Iqbal, Block 10 A