Civil Hospital

Civil Hospital, Near Railway Station Rd, Sangla Hill, Nankana Sahib