3 Best Orthopedic Surgeons in Aga Khan University Hospital, Karachi

Dr. Khalid Sarwar Khan

Orthopedic Surgeon

MBBS

Dr. Pervaiz Hashmi

Orthopedic Surgeon

MBBS

Asst. Prof. Dr. Tashfeen Ahmad

Orthopedic Surgeon

MBBS, FCPS (Orthopaedic Surgery)

Frequently Asked Questions about Orthopedic Surgeons in Aga Khan University Hospital

The best Orthopedic Surgeons in Aga Khan University Hospital are: