Chap Medical Bhakkar, Bhakkar

154,Officers Colony, Khansar Rd, Bhakkar, Punjab